ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิณห์จุฑา บัวคำ
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคคลากรทางการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :