ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกรรณิการ์ คำเกษ
ตำแหน่ง :หัวหน้าสาขาวิชา การบัญชี
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำสาขาวิชา การบัญชี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะบริหารธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :