ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอารญา เล่วแซง
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชา การบัญชี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะบริหารธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :