ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเบญจมาศ คำมา
ตำแหน่ง :หัวหน้าสาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำสาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะบริหารธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :