รายการเอกสารโครงการและงานวิจัย

ตารางข้อมูล

:
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่เอกสาร แหล่งเก็บ สร้างโดย หมวดหมู่  
5912001 สื่อประกอบการเรียนการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 02/01/2017 ตู้ชั้นที่ 1 Administrator งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
5912002 การสร้างสื่อเว็บไซต์ เรื่อง อารยธรรมท้องถิ่นดินล้านปี ด้วยโปรแกรม BOGGER 01/10/2015 Administrator งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
5912003 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง อาเซียนน่ารู้ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Standard 23/06/2017 Administrator งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
5912004 การสร้างสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศโดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash 8 01/03/2018 Administrator งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
5912005 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม AdobeActivate 21/03/2018 Administrator โครงการ ไฟล์เอกสาร
5912006 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้านโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 21/03/2018 Administrator โครงการ ไฟล์เอกสาร
5912007 การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย 21/03/2018 Administrator โครงการ ไฟล์เอกสาร
5912008 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับ เรื่อง ยาเสพติด ด้วยโปรแกรม Microsoftpublisher 2010 21/03/2018 Administrator โครงการ ไฟล์เอกสาร
5912009 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Adobe Captirate 21/03/2018 Administrator โครงการ ไฟล์เอกสาร
5912010 การผลิตสื่อมัลติมิเดียประกอบการเรียนการสอน รายวิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้โปรแกรม Macromedia F 21/03/2018 Administrator โครงการ ไฟล์เอกสาร
5911001 การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของร้านอิ๊ดนมสด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 21/03/2018 Administrator โครงการ ไฟล์เอกสาร
5911002 คนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 21/03/2018 Administrator โครงการ ไฟล์เอกสาร
5911003 การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ร้าน ยูโร บิวตี้ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36180 21/03/2018 Administrator โครงการ ไฟล์เอกสาร
5911004 การจัดทำบัญชีครัวเรือนของกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 21/03/2018 Administrator โครงการ ไฟล์เอกสาร
Total 24 entries