พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)

วันที่ 5 มี.ค.66 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว(พี-เทค) ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น อุปนายกฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชนูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2565 ให้แก่กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ ทั้งสองระดับชั้น มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. รวมจำนวน 1572 คน