วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จีเทค)

จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและประดับเข็ม กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เวลา 09.00 น. วันที่ 25 พ.ค. 66 ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและประดับเข็ม กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษาอ2566 โดยมี ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว(พี-เทค) ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น อุปนายกฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชนูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เป็นประธานจัดกิจกรรม วันไหว้ครูและประดับเข็ม กิจกรรมบายศรีสู่ชวัญ ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับพิธีไหว้ครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่เคยอบรมสั่งสอนเเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและรักความเป็นไทย ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน