โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว(พี-เทค) ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและปฐมนิเทศครูใหม่ เพื่อให้บุคลากรได้รับ นโยบาย เป้าหมาย ระบบบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในองค์กร ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมวีรญาโณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)