โครงการไหว้ครูและประดับเข็ม ประจำปีการศึกษา2567

ผู้บริหารจัดให้มีโครงการไหว้ครูและประดับเข็ม ประจำปีการศึกษา2567 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที และแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้ขอขมาที่เคยล่วงเกิน ด้วยวาจาหรือการกระทำผิดต่อครูอาจาารย์ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยไว้ จัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)