สมศ.ประกาศรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย จี-เทค ด้านการอาชีวศึกษา

   เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ผู้ก่อตั้ง / ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ประธานอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าทางวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้รับหนังสือสำคัญ จาก สมศ.ที่ Voo๔๕๒ /๒๕๖๔ เพื่อแสดงการรับรอง การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) จาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การอาชีวศึกษา จาก ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ
และความสำเร็จอีกขั้นในการพัฒนาวิทยาลัยให้ก้าวสู่สากล ผศ.ดร.เกรียงไกร กล่าวอีกว่า ทางวิทยาลัย จี-เทค ของเราได้รับรอง การประกันคุณภาพทางการศึกษาภายนอกตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆภาครัฐและเอกชน ในการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพทางการศึกษาในทุกด้าน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ "เพราะอาชีวศึกษาหรือการเรียนสายอาชีพ เป็นอนาคตและเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อสังคม ไม่ว่าประเทศจะพึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือการท่องเที่ยวและบริการ"