ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท แปซิฟิกการทอ จำกัด

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นักศึกษาเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท แปซิฟิกการทอ จำกัด จำนวน11คน