ดาวน์โหลดใบรับสมัครบุคลากร

ขยายเวลาในการรับสมัครถึงวันที่ 24 เมษายน 65 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 25 เมษายน 65 -สอบวันที่ 26 เมษายน 65

ใบสมัครครูประจำสาขาวิชา
1.ใบสมัครครูสาขาก่อสร้าง
2.ใบสมัครครูสาขาการตลาด
3.ใบสมัครครูสาขาการบัญชี
4.ใบสมัครครูสาขาการโรงแรม
5.ใบสมัครครูสาขาคอมพิวเตอร์
6.ใบสมัครครูสาขาช่างกลโรงงาน
7.ใบสมัครครูสาขาช่างเชื่อม
8.ใบสมัครครูสาขาช่างยนต์
9.ใบสมัครครูสาขาไฟฟ้ากำลัง
10.ใบสมัครครูสาขาภาษาจีน
11.ใบสมัครครูสาขาภาษาอังกฤษ
12.ใบสมัครครูสาขาสามัญ
13.บสมัครครูสาขาสาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชั้น
14.ใบสมัครครูสาขาธุรกิจการบิน
15.ใบสมัครครูสาขาธุรกิจสถานพยาบาล