พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 เมษายน 2565