คณะครูสาขาการตลาด


คณะบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการตลาด (ปวช.)
 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (CP ALL) (ปวช.)
 • สาขางานการตลาด (ปวส.)


 • นางสาวลภัสรดา สุภาพันธ์

  หัวหน้าสาขาการตลาด


  นางสาวณิชาภัทร แจ่มวรรณ

  ครูสาขาการตลาด


  นางสาวมยุรี น้อยโนนทอง

  ครูสาขาการตลาด


  นายชัชธฤตญาณ บุราณ

  ครูสาขาการตลาด


  นางสาวพรรณพิชชา เสิกภูเขียว

  ครูสาขาการตลาด