สาขาการบัญชี


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาการบัญชี (ปวช.)
 • สาขาการบัญชี (ปวส.)


 • นายณัฐวุฒิ สามหาดไทย

  หัวหน้าสาขาการบัญชี


  นางสาวสิริวิมล ทาเทพ

  ครูสาขาการบัญชี


  นางสาวปานตะวัน เรืองหา

  ครูสาขาการบัญชี


  นางสาวพนิดา มีที

  ครูสาขาการบัญชี


  นางสาวธัญธชา ศรีสังข์

  ครูสาขาการบัญชี


  นางสาวปิยาภรณ์ ป้านภูมิ

  ครูสาขาการบัญชี


  นางสาวสุกัญญา ตรีช่วย

  ครูสาขาการบัญชี


  นายณัฐวุฒิ ทองเอม

  ครูสาขาการบัญชี


  นางสาวผกามาศ เจญการ

  ครูสาขาการบัญชี


  นางสาวน้ำฝน ถาสานาท

  ครูสาขาการบัญชี


  นางสาววราพร ดวงจันทร์

  ครูสาขาการบัญชี