ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานประกันมีคุณภาพ แผนพัฒนาก้าวไกล สิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัย ใส่ใจเทคโนโลยี


แบ่งภาระงานออกเป็น 8 งาน ดังนี้
 • งานวางแผนและงบประมาณ
 • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและความร่วมมือ
 • งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
 • งานเลขานุการประจำห้องสำนักบริหาร
 • งานบัญชี
 • งานวัสดุครุภัณฑ์


 • นางสาววรรลิสา สงวนกลิ่น

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


  นางสาวธนัยรัศม์ คำพลศักดิ์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


  นางสาวทัศนีย์ บัวฮองแสง

  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


  นายธนพล สารีบท

  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและความร่วมมือ


  นายก้องไกร ถิ่นจันดา

  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


  นายศิวาวัฒน์ มะลิดา

  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


  นางศรัญญา หารวิชัย

  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและความร่วมมือ


  นายปิยนัฐ พันธะมุย

  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


  นายปวรรัชดล ยุทธหาญ

  เลขานุการประจำห้องสำนักบริหาร


  นายเขษมศักดิ์ ฟักเงิน

  เลขานุการประจำห้องสำนักบริหาร


  นายสุชาคีย์ ฝักฝ่ายธรรม

  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


  นายธราดล มาเที่ยง

  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์


  นางสาวพัชรมัย เปี่ยมวัฒนา

  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์


  นางสาวกรวิภา โก่งกระโทก

  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


  นางสาวผกามาศ เจญการ

  ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี


  นายณัฐวุฒิ ทองเอม

  ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี


  นางสาวปภัสสร บุญลาด

  ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ


  นายวัฒนา มีวุฒิ

  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและความร่วมมือ


  นางสาววรรณภา มีทุม

  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและความร่วมมือ


  นางสาวเสาวลักษณ์ โตโส

  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์