ฝ่ายบริหารทรัพยากร


แบ่งภาระงานออกเป็น 8 งาน ดังนี้
 • งานบริหารทั่วไป
 • งานบุคลากร
 • งานทะเบียน
 • งานการเงิน
 • งานจัดซื้อ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานอาคารสถานที่
 • งานยานพาหนะ


 • นางอรัญญา พรหมชัยนันท์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


  นางอรัญญาพร ธานีรัตน์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


  นางสาววรรณวิภา ลาดี

  หัวหน้างานบริหารทั่วไป


  นางสาวปิยาภรณ์ ป้านภูมิ

  ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป


  นางสาวธัญธชา ศรีสังข์

  ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป


  นางสาวเพชรรัตน์ ทวยภา

  หัวหน้างานทะเบียน


  นางสาวสิริวิมล ทาเทพ

  ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน


  นางสาวสุภานัน บัวคำ

  หัวหน้างานจัดซื้อ


  นายณัฐวุฒิ สามหาดไทย

  ผู้ช่วยหัวหน้างานจัดซื้อ


  นายพงศ์ศักดิ์ พุทธชัย

  ผู้ช่วยหัวหน้างานจัดซื้อ


  นางสาวจิราพร ทับบุตรา

  ผู้ช่วยหัวหน้างานจัดซื้อ


  นายพีรพงษ์ สอนศีลพงศ์

  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์


  นายอนุวัฒน์ บางใบ

  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


  นายเจริญศักดิ์ แซ่ฟุ้ง

  ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์


  นายปิยะวัฒน์ แซ่ปึง

  ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์


  นายเดชา นิละเสน

  หัวหน้างานอาคารสถานที่


  นายธีรพงศ์ สีเทียมเงิน

  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่


  นายมานัส ธรรมใจ

  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่


  นายเอกชัย สมบูรณ์ทรัพย์

  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่


  นายทศพล น้อยทา

  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่


  นายศตวรรษ รอดดี

  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่


  นายกรณรงค์ หลวงบุญ

  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่


  นายอภิสิทธิ์ โสภา

  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่


  นายนันทพงศ์ จันทร์ดี

  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่


  นายสุรพงศ์ ขวัญมา

  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่


  นายเมธาสิทธิ์ ใสยิ่ง

  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่


  นายไกรวุฒิ คำหมู่

  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่


  นางสาวสุภัคพิชา กาญจนะ

  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่


  นางสาวอารยา ผาจันทร์

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน


  นายพิชัย จันทเลิง

  ผู้ช่วยหัวหน้างานจัดซื้อ


  นางสาวเบญจมาพรรณ ทีนะกุล

  ผู้ช่วยหัวหน้างานจัดซื้อ