ฝ่ายบริหารทรัพยากร


แบ่งภาระงานออกเป็น 8 งาน ดังนี้
 • งานบริหารทั่วไป
 • งานบุคลากร
 • งานทะเบียน
 • งานการเงิน
 • งานจัดซื้อ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานอาคารสถานที่
 • งานยานพาหนะ


 • นางอรัญญา พรหมชัยนันท์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


  นางอรัญญาพร ธานีรัตน์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


  นางสาววรรณวิภา ลาดี

  หัวหน้างานบริหารทั่วไป


  นางสาวปิยาภรณ์ ป้านภูมิ

  ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป


  นางสาวธัญธชา ศรีสังข์

  ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป


  นางสาวเพชรรัตน์ ทวยภา

  หัวหน้างานทะเบียน


  นางสาวสิริวิมล ทาเทพ

  ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน


  นางสาวสุภานัน บัวคำ

  หัวหน้างานจัดซื้อ


  นายณัฐวุฒิ สามหาดไทย

  ผู้ช่วยหัวหน้างานจัดซื้อ


  นายพงศ์ศักดิ์ พุทธชัย

  ผู้ช่วยหัวหน้างานจัดซื้อ


  นายธราดล มาเที่ยง

  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์


  นางสาวพัชรมัย เปี่ยมวัฒนา

  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์


  นางสาวกรวิภา โก่งกระโทก

  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


  นางสาวผกามาศ เจญการ

  ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี


  นายณัฐวุฒิ ทองเอม

  ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี


  นางสาวปภัสสร บุญลาด

  ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ


  นายวัฒนา มีวุฒิ

  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและความร่วมมือ


  นางสาววรรณภา มีทุม

  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและความร่วมมือ


  นางสาวเสาวลักษณ์ โตโส

  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์