ฝ่ายวิชาการ

วิชาการเข้มแข็ง ล้ำเลิศงานทวิภาคี ผลิตคนดีสู่สังคม


แบ่งภาระงานออกเป็น 7 งาน ดังนี้
 • งานหลักสูตรการเรียนการสอน
 • งานวัดผลประเมินผล
 • งานสื่อการเรียนการสอน
 • งานสื่อการเรียนการสอน
 • งานวิทยบริการและห้องสมุด
 • งานระบบ Mis-School
 • งานส่งเสริมผลผลิตร้านค้าและการประกอบธุรกิจ

 • นายอำพลยุทธ ทวยภา

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  นางสาวกัญญาภัค ศิริธรรม

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  นางสาวศุภางค์ ชุมผาง

  หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

  นางสาวพรพิมล สามหาดไทย

  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

  นายธนพล ปโยนิธิธำรง

  ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

  นางสาวอังคณา พุทธิคุณ

  ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

  นายวรวุฒิ ครั่งคำภา

  ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

  นายสุธี พิมพ์สุทธิ์

  ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

  นางสาวรัตนาพร แก้วกู่

  ผู้ช่วยหัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

  นายพีระพล ปราบเมย

  ผู้ช่วยหัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและทดสอบงทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

  นางสาวเกษร คำปัด

  ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

  นางสาวกรชร ดีสวนโคก

  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

  นางสาวอัจฉรา ช่วยนา

  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

  นางสาวชลัยรัตน์ ฦาชา

  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นางสาวกัญญารักษ์ มีอ่อน

  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นายศรัญโญ วงกระนวน

  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นางสาวรัญญา ทองมูล

  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นายพัฒน์ภูมิ ภูเขาใหญ่

  ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบ Mis- School

  นางสาวลภัสรดา สุภาพันธ์

  หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตร้านค้าและประกอบการธุรกิจ

  นางสาวทัศนีวรรณ ปริเวสูง

  ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตร้านค้าและประกอบการธุรกิจ

  นายสุรพงษ์ น้อยเมือง

  ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตร้านค้าและประกอบการธุรกิจ

  นางสาวลักขณา บัวคำ

  ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตร้านค้าและประกอบการธุรกิจ

  นางสาวณัฐสินี หันตุลา

  ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน