คณะครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.)
 • สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส.)
 • สาขาคอมพิวเตอร์เกมและเอนิเมชั่น (ปวส.)


 • นางสาววรรลิสา สงวนกลิ่น

  หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นางสาวพรพิมล สามหาดไทย

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นางสาวเกษร คำปัด

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นายเจริญศักดิ์ แซ่ฟุ้ง

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นายปวรรัชดล ยุทธหาญ

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นายปิยนัฐ พันธะมุย

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นายอุดรศิริ รักจันทร์

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นายสุชาครีย์ ฝักฝ่ายธรรม

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นายปิยะวัฒน์ แซ่ปึง

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นางสาววันเพ็ญ สังข์ทอง

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ