คณะครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.)
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.)
 • สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส.)
 • สาขาคอมพิวเตอร์เกมและเอนิเมชั่น (ปวส.)


 • นางสาววรรลิสา สงวนกลิ่น

  หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นางสาวศุภางค์ ชุมผาง

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นางสาวพรพิมล สามหาดไทย

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นางสาวเกษร คำปัด

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นายธนพล ปโยนิธิธำรง

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นายปิยนัฐ พันธะมุย

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นายเจริญศักดิ์ แซ่ฟุ้ง

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นายปวรรัชดล ยุทธหาญ

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นายอุดรศิริ รักจันทร์

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นายสุชาครีย์ ฝักฝ่ายธรรม

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  นายปิยะวัฒน์ แซ่ปึง

  ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ