ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

ลูกศิษย์คือดวงใจ พัฒนาระเบียบวินัย ใส่ใจครอบครัว


แบ่งภาระงานออกเป็น 8 งาน ดังนี้
 • งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา
 • งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
 • งานครูที่ปรึกษา
 • งานปกครอง
 • งานแนะแนวอาชีพ จัดหางาน และจัดทำคู่มือนักศึกษา
 • งานสวัสดิการนักเรียน-นักศึกษา
 • งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
 • งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

 • นางสาวแสงเดือน โชคมุนทีน

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

  นางสาวอรอนงค์ บุญเสริม

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

  นายวิเชียร เปรมบุญ

  หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

  ว่าที่ร้อยตรีนพดล ขาวเมืองน้อย

  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม

  นายชยากร ประทุมชัย

  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม

  นางสาวปานตะวัน เรืองหา

  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม

  นายนันทวัฒน์ ภูวังแทบ

  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม

  นายฐานันดร อุดรรักษ์

  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

  นางสาวกมลวรรณ บำรุงวัฒนะ

  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

  นางสาวนัทธ์ชนัน ถาวรจันทร์

  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

  นายยุทธพิชัย ทรงอาจ

  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

  นางสาวณิชาภัทร แจ่มวรรณ

  หัวหน้างานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษาและพยาบาล

  น.ส.กันต์ศิกานต์ พรหมเมตตา

  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษาและพยาบาล

  นายอภิสิทธิ์ งามหนัก

  หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

  นายกฤษฎา จำปา

  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

  นายณัฐวุฒิ สามหาดไทย

  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (สาขาวิชาการบัญชี)

  นางสาวกรชร ดีสวนโคก

  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (สาขาวิชาการโรงแรม)

  นางสาวมยุรี น้อยโนนทอง

  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง(สาขาวิชาการตลาด,สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล)

  นายพีระพงษ์ สอนศีลพงศ์

  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (สาขาวิชาช่างยนต์)

  นางสาวพนิดา มีที

  เลขานุการหัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

  นางสาวสุกัญญา ตรีช่วย

  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานฯ

  นางสาวสุปราณี แก้วคำหอม

  หัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

  นางสาวรัตติกาล ไชยธานี

  เผู้ช่วยหัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

  นายอุดรศิริ รักจันทร์

  เผู้ช่วยหัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

  นางสาวกมลชนก ก้อนเงิน

  เผู้ช่วยหัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)