คณะครูสาขาช่างก่อสร้าง


คณะช่างอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ปวช.)
  • สาขางานโยธา (ปวส.)


  • นายอภิสิทธิ์ โสภา

    หัวหน้าสาขาช่างก่อสร้าง    นายวัชรพล แสงดานุช

    ครูสาขาช่างก่อสร้าง