คณะครูสาขาช่างกลโรงงาน


คณะช่างอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ปวช.)
 • สาขางานเทคนิคการผลิต (ปวส.)


 • นายทศพล น้อยทา

  หัวหน้าสาขาช่างกลโรงงาน


  นายพัฒน์ภูมิ ภูเขาใหญ่

  ครูสาขาช่างกลโรงงาน


  นางสาวอมรรัตน์ ชาติขยัน

  ครูสาขาช่างกลโรงงาน


  นางสาวชมบงกช ยี่หวั่นจ่าย

  ครูสาขาช่างกลโรงงาน


  นางสาววริศรา พรมนา

  ครูสาขาช่างกลโรงงาน