คณะครูสาขาช่างยนต์


คณะช่างอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาช่างยนต์(ปวช.)
 • สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า(ปวช.)
 • สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.)
 • สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ปวส.)


 • นายศตวรรษ รอดดี

  หัวหน้าสาขาช่างยนต์


  นายวิเชียร เปรมบุญ

  ครูสาขาช่างยนต์


  นายอำพลยุทธ์ ทวยภา

  ครูสาขาช่างยนต์


  นายชินวัตร ทิพย์โพธิ์ศรี

  ครูสาขาช่างยนต์


  นายกิตติวัฒนา มาฤทธิ์

  ครูสาขาช่างยนต์


  นายชานุภัทร ดวงใจ

  ครูสาขาช่างยนต์


  นายนรเศษ หอมคำ

  ครูสาขาช่างยนต์


  นายจริพงษ์ สวาทพงษ์

  ครูสาขาช่างยนต์