คณะครูสาขาช่างยนต์


คณะช่างอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาช่างยนต์(ปวช.)
 • สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า(ปวช.)
 • สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.)
 • สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ปวส.)


 • นายศตวรรษ รอดดี

  หัวหน้าสาขาช่างยนต์


  นายวิเชียร เปรมบุญ

  ครูสาขาช่างยนต์


  นายอำพลยุทธ์ ทวยภา

  ครูสาขาช่างยนต์


  นายกฤษฏา จำปา

  ครูสาขาช่างยนต์


  นายกรณรงค์ หลวงบุญ

  ครูสาขาช่างยนต์


  นายศรัญโญ วงกระนวน

  ครูสาขาช่างยนต์


  นายธวัชชัย ทัพสุริย์

  ครูสาขาช่างยนต์


  นายอภิชาติ สีเสน

  ครูสาขาช่างยนต์


  นายชานุภัทร ดวงใจ

  ครูสาขาช่างยนต์


  นายกิตติวัฒนา มาฤทธิ์

  ครูสาขาช่างยนต์

                                                                             

                                               นายชินวัตร ทิพย์โพธิ์ศรี

                                                                             ครูสาขาช่างยนต์


  นายนรเศษ หอมคำ

  ครูสาขาช่างยนต์

                 

  นายจริพงษ์ สวาทพงษ์

                         ครูสาขาช่างยนต์