คณะครูสาขาช่างเชื่อมโลหะ


คณะช่างอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (ปวช.)
  • สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ปวส.)


  • นายอภิสิทธิ์ โสภา

    หัวหน้าสาขาช่างเชื่อมโลหะ    นายพุทธา แดงสันเทียะ

    ครูสาขาช่างเชื่อมโลหะ