ตรานี้เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์และความสามัคคี ที่อยู่ใจกลางของตรานี้ เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติ อันยาวนานของสถาบัน โดยจะมี ข้อความว่า"วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน" ของสถาบัน ภายในฟันเฟือง แบ่งเป็น 4 ส่วน ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกัน ดังนี้

ฟันเฟือง
สื่อถึงการขับเคลื่อนไปของสังคมเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้ก้าวไปสู่อนาคต

พระวิษณุกรรม
สัญลักษณ์แห่งสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพต่างก็ยกย่องนับถือองค์พระวิษณุกรรม ในฐานะเทพผู้เป็นบิดาในเชิงช่าง ตามความเชื่อในลัทธิพราหมณ์จะนับถือพระวิษณุกรรมว่า เป็นเทพผู้มีความรู้ ความสามารถในเชิงช่างฝีมือทุกประเภท

รูปเรือสำเภา
หมายถึง พาณิชย์ เป็นสิ่งเตือนใจให้เราตระหนักถึงการดำเนินไป บนเส้นทางแห่ง ชีวิต อุปสรรคเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ คลื่นลม แรงในทะเล แสงแดดที่ร้อนระอุ ความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ที่ยาวไกล "ชีวิตคือการต่อสู้" หากเรามุมานะ และไม่ย่อท้อ เราจะเดินทางถึงฝั่งของความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

รูปเทียนและหนังสือ
เป็นตัวแทนความหวังด้านจิตใจ ซึ่งเป็น "แสงแห่งธรรม" ที่ได้รับจากสถาบันแห่งนี้เป็น "แสงแห่งปัญญา" รวมกันดุจดังดวงประทีปนำทางแห่งชีวิตของเรา ให้สามารถเดินหน้าบรรลุถึงจุดหมาย ปลายทางโดยมีธรรมะ และปัญญาเป็นเครื่องมือ

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการความรู้ ที่เราทุกคน ต้องพยายามขวนขวายเรียนรู้เพิ่มเติม เป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถพัฒนาได้ไม่มีวันสิ้นสุด