พันธกิจ

1. ให้บริการชุมชนด้านวิชาชีพ

2. สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม

3. สรรหาและคัดเลือกครูอาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและ ความประพฤติเรียบร้อยเพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา

4. จัดหาสื่อที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน

5. สนับสนุนนักศึกษา ศึกษาต่อในระดับสูงอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

ปรัชญาสถานศึกษา

ฝีมือเป็นเยี่ยม วิชาการเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง

ปณิธาน

มุ่งสู่มาตรสากล ทุกคนมีงานทำ

อัตลักษณ์ผู้เรียน

ยิ้มสวย งามไหว้ ทักทายดี

เอกลักษณ์สถานศึกษา

บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม

อักษรย่อวิทยาลัยฯ

วทช. (ภาษาไทย) G-TECH (ภาษาอังกฤษ)