คณะครูสาขาธุรกิจสถานพยาบาล


คณะบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล (ปวช.)
 • สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล (ปวส.)


 • นางสาวลภัสรดา สุภาพันธ์

  หัวหน้าสาขาธุรกิจสถานพยาบาล


  นางสาวรัตนพร แก้วกู่

  ครูสาขาธุรกิจสถานพยาบาล


  นางสาวจิราพร ทับบุตรา

  ครูสาขาธุรกิจสถานพยาบาล