คณะครูสาขาธุรกิจสถานพยาบาล


คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล (ปวช.)
  • สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล (ปวส.)


  • นางสาวลภัสรดา สุภาพันธ์

    หัวหน้าสาขาธุรกิจสถานพยาบาล    นางสาวจิราพร ทับบุตรา

    ครูสาขาธุรกิจสถานพยาบาล