คณะครูสาขาการโรงแรม


คณะบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ปวช.)
 • สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม (ปวส.)


 • หัวหน้าสาขาการโรงแรม


  นายพงศ์ศักดิ์ พุทธชัย

  ครูสาขาการโรงแรม


  นายสุรพงษ์ น้อยเมือง

  ครูสาขาการโรงแรม


  นางสาวอัจฉรา ช่วยนา

  ครูสาขาการโรงแรม


  นายวิทวัส คุณประทุม

  ครูสาขาการโรงแรม


  นายประวิท สีหะสุทธิ์

  ครูสาขาการโรงแรม


  นายสนิท บุตรพรม

  ครูสาขาการโรงแรม