ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย - เยอรมัน (จี-เทค)

๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หลักสูตร ๓ ปี รอบเช้าและรอบบ่ายระบบทวิภาคีสมัครผู้จบ ม.๓ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ

        ๑.๑ คณะบริหารธุรกิจ

               ๑.๑.๑  สาขาวิชาการบัญชี

               ๑.๑.๒  สาขาวิชาการตลาด

               ๑.๑.๓  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก(CP ALL)

               ๑.๑.๔  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

        ๑.๒ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

               ๑.๒.๑  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

        ๑.๓ คณะช่างอุสาหกรรม

               ๑.๓.๑  สาขาวิชาช่างยนต์

               ๑.๒.๒  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

               ๑.๓.๓  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

               ๑.๔.๔  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ


๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.)หลักสูตร ๒ ปี รับสมัครผู้จบ ปวช. ม.๖ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ

        ๒.๑ คณะบริหารธุรกิจ

               ๒.๑.๑  สาขางานการบัญชี

               ๒.๑.๒  สาขางานการตลาด

               ๒.๑.๓  สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม

        ๒.๒ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

               ๒.๒.๑  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

               ๒.๒.๒  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ๒.๓ คณะช่างอุสาหกรรม

               ๒.๓.๑  สาขางานเทคนิคยานยนต์

               ๒.๒.๒  สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

               ๒.๓.๓  สาขางานโยธา

               ๒.๔.๔  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หลักสูตร เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา