ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ


แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประกันคุณภาพ เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา