ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ


นางอรัญญา พรหมชัยนันท์
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวเพชรรัตน์ ทวยภา
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวจาริตรธิดา งามฉลวย
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวทัศนีย์ บัวฮองแสง
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวศุภสร คงเมือง
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวณัฐนที บุญบำรุง
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวกวินทร์ชิษฐา ขำทับน้ำ
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวอรอนงค์ บุญเสริม
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นายชนะพล ศรีโพนทอง
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวจิราพร สายหลักคำ
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
สาขางาน : สาขาวิชาสามัญ เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา