ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

นางสาวแสงเดือน โชคมุนทีน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
นางสาวอรอนงค์ บุญเสริม
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ/หัวหน้างานกิจกรรม
นางสาวกนกอร บุญเนาว์
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา/หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายวิเชียร เปรมบุญ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา/หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
นายนันทโชติ แพ่งศรีสาร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
นางสาวสุปราณี แก้วคำหอม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา/เลขานุการหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานฯ
ว่าที่ ร.ต.นพดล ขาวเมืองน้อย
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
นางสาวพนิดา มีที
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวจิราพร สายหลักคำ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา/หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายชนะพล ศรีโพนทอง
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม
นายฐานันดร อุดรรักษ์
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวทัศนีย์ บัวฮองแสง
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายปฏิพล นามกันยา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม
นายทรงพล เจียงคำ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานฯ
นายกฤษฎา จำปา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พิชญ์ฌากาญจน์ พรหมเมตตา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานฯ
นายสมคิด ขุนเม่น
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา/เจ้าหน้าที่งานปกครอง
หน่วยงาน/ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักศึกษา เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา