คำขวัญประจำอำเภอชุมแพ : หลักเมืองเก่าชุมแพ แลผาพระนอนล้ำค่า อารยธรรมโนนเมือง ลือเลื่องเศรษฐกิจติดตา ผานกเค้า เข้าชมถ้ำผาพวง บวงสรวงปู่หลุบ

นางสาวธนันรัศม์ คำพลศักดิ์
หัวหน้าประจำสาขาวิชาการบัญชี
นายณัฐวุฒิ สามหาดไทย
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวปภาวี คนเพียร
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวกนกอร บุญเนาว์
หัวหน้าประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาวกัญญาภัค ศิริธรรม
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาวกรชร ดีสวนโคก
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นายพงศ์ศักดิ์ พุทธชัย
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ว่าที่ ร.ต.นพดล ขาวเมืองน้อย
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาวรัตติกาล ไชยธานี
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาววรรณวิภา ลาดี
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาววรรลิสา สงวนกลิ่น
หัวหน้าประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวอนัญพร กะสะเด็น
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวศุภางค์ ชุมผาง
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายอธิวัฒน์ ปัญญาประเสริฐกุล
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวพรพิมล สามหาดไทย
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายก้องไกร ถิ่นจันดา
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายศิริลักษณ์ เรียงหา
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายนันทโชติ แพ่งศรีสาร
หัวหน้าประจำสาขางานยานยนต์
นายวิเชยร เปรมบุญ
ครูผู้สอนประจำสาขางานยานยนต์
นายอำพลยุทธ ทวยภา
ครูผู้สอนประจำสาขางานยานยนต์
นายปรีดา มีป้อง
ครูผู้สอนประจำสาขางานยานยนต์
นายมานัส ธรรมใจ
ครูผู้สอนประจำสาขางานยานยนต์
นายศิวาวัฒน์ มะลิดา
ครูผู้สอนประจำสาขางานยานยนต์
นายไกรสร ใจนางาม
หัวหน้าประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นายเดชา นิละเสน
ครูผู้สอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นางสาวน้ำทิพย์ บ่อดินดำ
ครูผู้สอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นางสาวนพมาศ พรมอาสา
ครูผู้สอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นายเอกชัย สมบูรณ์ทรัพย์
ครูผู้สอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นายผดุงศักดิ์ แพงทรัพย์
ครูฝึกสอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นายจันทร์คติ ตรีสุวรรณ
ครูฝึกสอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นางอรัญญา พรหมชัยนันท์
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวเพชรรัตน์ ทวยภา
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาววราภรณ์ พรมดวงดี
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวจาริตรธิดา งามฉลวย
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวสุปราณี แก้วคำหอม
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวศุภสร คงเมือง
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวณัฐนที บุญบำรุง
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวกวินทร์ชิษฐา ขำทับน้ำ
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวอรอนงค์ บุญเสริม
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
บุคลากร : ครูผู้สอน เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา