ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

นางสาวธนัยรัศม์ คำพลศักดิ์
หัวหน้าประจำสาขาวิชาการบัญชี
นายณัฐวุฒิ สามหาดไทย
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวปภาวี คนเพียร
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวดุษฎี ภูสุดสูง
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวสิริวิมล ทาเทพ
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวพนิดา มีที
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวศุภนุช สีแพงพา
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวกนกอร บุญเนาว์
หัวหน้าประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาวกัญญาภัค ศิริธรรม
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาวกรชร ดีสวนโคก
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นายพงศ์ศักดิ์ พุทธชัย
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ว่าที่ ร.ต.นพดล ขาวเมืองน้อย
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาวรัตติกาล ไชยธานี
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาววรรณวิภา ลาดี
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นายสุรพงษ์ น้อยเมือง
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาวอัจฉรา ช่วยนา
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาววรรลิสา สงวนกลิ่น
หัวหน้าประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวอนัญพร กะสะเด็น
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวศุภางค์ ชุมผาง
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายอธิวัฒน์ ปัญญาประเสริฐกุล
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวพรพิมล สามหาดไทย
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายก้องไกร ถิ่นจันดา
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายศิริลักษณ์ เรียงหา
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายกฤษณะ แจ้งสว่าง
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวอังศิมา งามดี
ครูฝึกสอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวอมรรัตน์ ปัญจะมะ
ครูฝึกสอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายศักดินนท์ พระตลับ
ครูฝึกสอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายสิทธิพล ทุมทา
ครูฝึกสอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายศิวาวัฒน์ มะลิดา
หัวหน้าประจำสาขางานยานยนต์
นายวิเชยร เปรมบุญ
ครูผู้สอนประจำสาขางานยานยนต์
นายอำพลยุทธ ทวยภา
ครูผู้สอนประจำสาขางานยานยนต์
นายมานัส ธรรมใจ
ครูผู้สอนประจำสาขางานยานยนต์
นายธีรพงศ์ สีเทียมเงิน
ครูผู้สอนประจำสาขางานยานยนต์
 • รายละเอียด

  ว่าที่เรือตรีภานุวัฒน์ อาบสุวรรณ ร.น.

ว่าที่เรือตรีภานุวัฒน์ อาบสุวรรณ
ครูฝึกสอนประจำสาขางานยานยนต์
 • รายละเอียด

  นายศรัญโญ วงกระนวน

นายศรัญโญ วงกระนวน
ครูฝึกสอนประจำสาขางานยานยนต์
 • รายละเอียด

  นายศตวรรษ หลวงบุญ

นายศตวรรษ หลวงบุญ
ครูฝึกสอนประจำสาขางานยานยนต์
 • รายละเอียด

  นายกรณรงค์ หลวงบุญ

นายกรณรงค์ หลวงบุญ
ครูฝึกสอนประจำสาขางานยานยนต์
 • รายละเอียด

  นางสาวอนุสรา ศรีชัยแสง

นางสาวอนุสรา ศรีชัยแสง
ครูฝึกสอนประจำสาขางานยานยนต์
นายเดชา นิละเสน
หัวหน้าประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นายเอกชัย สมบูรณ์ทรัพย์
ครูผู้สอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นายปฏิพล นามกันยา
ครูผู้สอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นายผดุงศักดิ์ แพงทรัพย์
ครูผู้สอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นายจิรวัฒน์ กมล
ครูผู้สอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นายเกียรติศักดิ์ วิจิตรรัตน์
ครูผู้สอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • รายละเอียด

  นายอนุวัฒน์ บางใบ

นายอนุวัฒน์ บางใบ
ครูผู้สอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นางอรัญญา พรหมชัยนันท์
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวเพชรรัตน์ ทวยภา
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวจาริตรธิดา งามฉลวย
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวทัศนีย์ บัวฮองแสง
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวศุภสร คงเมือง
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวณัฐนที บุญบำรุง
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวกวินทร์ชิษฐา ขำทับน้ำ
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวอรอนงค์ บุญเสริม
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นายชนะพล ศรีโพนทอง
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
นางสาวจิราพร สายหลักคำ
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาสามัญ
บุคลากร : ครูผู้สอน เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา