ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

นางสาววรรลิสา สงวนกลิ่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวอนัญพร กงสะเด็น
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวกวินทร์ชิษฐา ขำทับน้ำ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวจาริตรธิดา งามฉลวย
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
นางสาวรัตติกาล ไชยธานี
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ผู้ช่วยหัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
นายศิวาวัฒน์ มะลิดา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวดุษฎี ภูสุดสูง
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
นางสาวศุภนุช สีแพงพา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ผู้ช่วยหัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
นายก้องไกร ถิ่นจันดา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายรัฐศักดิ์ ทองดี
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ.
หน่วยงาน/ฝ่าย : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา / นางสาวอังศิมา งามดี