ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล
ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)
พล.อ.ท.วัฒนชัย เจริญรัฐน์
ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ
นายปรีชา ฐานวิเศษ
ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ
นายสุทธิชัย ไชยมงคล
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
นางอรัญญา พรหมชัยนันท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายอำพลยุธ ทวยภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวแสงเดือน โชคมุนทีน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
นางสาววรรลิสา สงวนกลิ่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
คณะผู้บริหาร : ทั้งหมด เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา