ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

นายอำพลยุทธ ทวยภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวอรอนงค์ บุญเสริม
ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาวณัฐนที บุญบำรุง
ฝ่ายวิชากา/หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและงานความร่วมมือ
นางสาววรรณวิภา ลาดี
ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน.
นางสาวศุภางค์ ชุมผาง
ฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายธนพล สารีบท
ฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและงานความร่วมมือ
ว่าที่เรือตรีภานุวัฒน์ อาบสุวรรณ
ฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวปภาวี คนเพียร
ฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายกฤษณะ แจ้งสว่าง
ฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและงานความร่วมมือ
นายสุรพงษ์ น้อยเมือง
ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตร้านค้าและประกอบการธุรกิจ
นางสาวกรชร ดีสวนโคก
ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาววิจิตรา ปาชา
ฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและงานความร่วมมือ
นางสาวอัจฉรา ช่วยนา
ฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตร้านค้าและประกอบการธุรกิจ
นางสาวลักขณา บัวคำ
ฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตร้านค้าและประกอบการธุรกิจ
นายชาญณรงค์ ชานนตรี
ฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตร้านค้าและประกอบการธุรกิจ
หน่วยงาน/ฝ่าย : วิชาการ เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา