ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ


นางสาววรรลิสา สงวนกลิ่น
หัวหน้าประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวอนัญพร กะสะเด็น
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวศุภางค์ ชุมผาง
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายอธิวัฒน์ ปัญญาประเสริฐกุล
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวพรพิมล สามหาดไทย
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายก้องไกร ถิ่นจันดา
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายศิริลักษณ์ เรียงหา
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายกฤษณะ แจ้งสว่าง
ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวอังศิมา งามดี
ครูฝึกสอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวอมรรัตน์ ปัญจะมะ
ครูฝึกสอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายศักดินนท์ พระตลับ
ครูฝึกสอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายสิทธิพล ทุมทา
ครูฝึกสอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน : สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา