ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ


นางสาวกนกอร บุญเนาว์
หัวหน้าประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาวกัญญาภัค ศิริธรรม
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาวกรชร ดีสวนโคก
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นายพงศ์ศักดิ์ พุทธชัย
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ว่าที่ ร.ต.นพดล ขาวเมืองน้อย
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาวรัตติกาล ไชยธานี
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาววรรณวิภา ลาดี
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นายสุรพงษ์ น้อยเมือง
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางสาวอัจฉรา ช่วยนา
ครูผู้สอนประจำสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน : สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา