ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ


นายเดชา นิละเสน
หัวหน้าประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นายเอกชัย สมบูรณ์ทรัพย์
ครูผู้สอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นายปฏิพล นามกันยา
ครูผู้สอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นายผดุงศักดิ์ แพงทรัพย์
ครูผู้สอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นายจิรวัฒน์ กมล
ครูผู้สอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
นายเกียรติศักดิ์ วิจิตรรัตน์
ครูผู้สอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
  • รายละเอียด

    นายอนุวัฒน์ บางใบ

นายอนุวัฒน์ บางใบ
ครูผู้สอนประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน : สาขางานไฟฟ้ากำลัง เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา