ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

วิสัยทัศน์ (Vision)

             วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย - เยอรมัน (จี-เทค) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านอาชีวศึกษา สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีคุณภาพ

พันธกิจ (Mission) 

             1. ให้บริการชุมชนด้านวิชาชีพ
             2. สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
             3. สรรหาและคัดเลือกครูอาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและ ความประพฤติเรียบร้อยเพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
             4. จัดหาสื่อที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน
             5. สนับสนุนนักศึกษา ศึกษาต่อในระดับสูงอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

ปณิธาน

             มุ่งสู่มาตรสากล ทุกคนมีงานทำ

ปรัชญาสถานศึกษา

             ฝีมือเป็นเยี่ยม วิชาการเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง

อัตลักษณ์ผู้เรียน

             ยิ้มสวย งามไหว้ ทักทายดี

เอกลักษณ์สถานศึกษา

            บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม

อักษรย่อวิทยาลัยฯ

             วทช. (ภาษาไทย) G-TECH (ภาษาอังกฤษ)

 

ข้อมูลทั่วไป : วิสัยทัศน์ พันธกิจ เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา