ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

นางอรัญญา พรหมชัยนันท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวธนัยรัศม์ คำพลศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายอธิวัฒน์ ปัญญาประเสริฐกุล
บริหารทรัพยากร/หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวสุภานัน บัวคำ
บริหารทรัพยากร/หัวหน้างานจัดซื้อ
นายพงศ์ศักดิ์ พุทธชัย
บริหารทรัพยากร/ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์
นางสาวเพชรรัตน์ ทวยภา
บริหารทรัพยากร/หัวหน้างานทะเบียน
นายณัฐวุฒิ สามหาดไทย
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยหัวหน้างานจัดซื้อ
นางสาวพรพิมล สามหาดไทย
บริหารทรัพยากร/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวสิริวิมล ทาเทพ
บริหารทรัพยากร/ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
นายเดชา นิละเสน
บริหารทรัพยากร/หัวหน้างานอาคารและสถานที่
นายอนุวัฒน์ บางใบ
บริหารทรัพยากร/ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายมานัส ธรรมใจ
บริหารทรัพยากร/หัวหน้างานยานพาหนะ
นายเอกชัย สมบูรณ์ทรัพย์
บริหารทรัพยากร/ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายณัฐพล ไชยเสือ
บริหารทรัพยากร/ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายนิกร พิศกลาง
บริหารทรัพยากร/ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุและครุภัณฑ์
นายผดุงศักดิ์ แพงทรัพย์
บริหารทรัพยากร/ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายธีรพงศ์ สีเทียมเงิน
บริหารทรัพยากร/ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวธัญธชา ศรีสังข์
บริหารทรัพยากร/ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายอดิศักดิ์ ลาดบัวขาว
บริหารทรัพยากร/ผู้ช่วยหัวหน้างานยานพาหนะ
นายทศพล น้อยทา
บริหารทรัพยากร/ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวปิยาภรณ์ ป้านภูมิ
บริหารทรัพยากร/ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายศักรินทร์ ทองสังวนณ์
บริหารทรัพยากร/เจ้าหน้าที่ทั่วไป
นางละออง มงคลพงษ์
บริหารทรัพยากร/เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
  • รายละเอียด

    นางสาวอมรรัตน์ ปัญจะมะ

นางสาวอมรรัตน์ ปัญจะมะ
นางศรีจันทร์ พิมพ์แก้ว
บริหารทรัพยากร/เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
นายลำพวน แก้วต้วย
บริหารทรัพยากร/เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
นายฉลอง อุปถัมภ์
บริหารทรัพยากร/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกลางคืน
หน่วยงาน/ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทรัพยากร เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา