ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

นายมานัส ธรรมใจ
เจ้าหน้าที่งานเทคนิค
นางสาวสุภานัน บัวคำ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
นางสาวณาลดา แววประทีป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวลักขณา บัวคำ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพราะ
นายสมคิด ขุนเม่น
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นายธนพล สารีบท
เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
นายฉลอง อุปถัมภ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นางศรีจันทร์ พิมพ์แก้ว
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นางละออง มงคลพงษ์
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นางจำปี ดวงภูเขียว
แม่บ้าน
นายลำพวน แก้ววต้วย
นักการภารโรง
นายนิกร พิศกลาง
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
นางประภาพร วงเกษมศักดิ์
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
นายศักรินทร์ ทองสังวนณ์
บริหารทรัพยากร/เจ้าหน้าที่ทั่วไป
เจ้าหน้าที่ : ทั้งหมด เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา