ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

โครงงาน/งานวิจัย (นักศึกษา) ปีการศึกษา 2559 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)

รายชื่อโครงการนักศึกษา  สาขางานการบัญชี  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปีการศึกษา 2559

ที่

รหัส

ชื่อโครงการ

ผู้จัดทำ

ดาวโหลด

1

5911001

การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของร้านอิ๊ดนมสด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

นางสาววราภรณ์  สุพรมอินทร์
นางสาววิลาวัลย์  จันทวิมล
นางสาวจิดาภา  ทิมาบุตร

 

2

5911002

 

คนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นางสาวกัลยา จอมพิมาย
นางสาวรังรอง เอี้ยมออง
นางสาวศศิธร เรืองเจริญ

 

3

5911003

 

การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ร้าน ยูโร บิวตี้ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36180

นางสาววราภรณ์ จามน้อยพรหม
นางสาวจิตนภา กาลานุสนธิ์
นางสาวสุดาพร รถหามแห

 

4

5911004

 

การจัดทำบัญชีครัวเรือนของกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวเพ็ญนภา พลอาจ
นางสาวฐิติกา วรกิจ
นางสาวธนวรรณ แสงมี

 

5

5911005

 

การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การซื้อขายยางพารา บ้านทิกแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณี 36120

นางสาวเบญจมาศ ศิริสำราญ
นางสาววิกาลดา มาพลทัน
นางสาวสิริกร ใจประนบ

 

6

5911006

 

การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ร้านศรีจันทร์พาณิชย์ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามทัศนะของประชาชน

นางสาวพรทิพย์ แก้วชาลุน
นางสาววิตา ลัดเหลา
นางสาวศุภัทรชา จิตรสว่าง

 

7

5911007

การจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ร้านพ่อเทพ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวพัชรินทร์ สวยสอาด

 

8

5911008

 

การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ร้านสุภาพร ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวนรินทร์ทิพย์ เงินโม้
นางสาวอุมาพร โสมะนี
นางสาวพิมพ์ณภา ประทุมไชย

 

9

5911009

 

การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย สวนพริกจันทิรา บ้านโนนสง่า ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

นายสุรัตช์ จำรัสลาภ
นางสาวจิราพร พุฒโสม
นางสาวอโรชา แสงจันทร์ดา

 

10

5911010

 

การบันทึกการเปรียบเทียบต้นทุนการลงทุนปลูกอ้อย ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

นายสรศักดิ์ ทึงสร้างแป้น
นายสยาม ภูดี

 

 

11

5911011

 

โครงการการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ร้านโอดการช่าง หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

นางสาวรัชดาภรณ์ สีอุตตะ

 

12

5911012

 

กรณีศึกษาปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นายเทิดพงษ์ มาลาเวียง
นายฉัตรมงคล สะท้านบัว

 

13

5911013

 

การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ร้านน้องโชคดี 33 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130

นางสาวรุ่งทิวา คำแผ่น
นางสาวอรทันโทนเอี่ยม
นางสาวอาทิตยา นวลนาค

 

14

5911014

การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ร้านขายขนมไทย  32  หมู่ 12  บ้านวังเพิ่ม  ตำบลวังเพิ่ม  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40220

นางสาวสาวิตรี  พิมพ์แหวน
นางสาวพัชริญา  วงษ์สา
นายอมรเทพ  มีที

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงงาน/งานวิจัย เผยแพร่โดย : สุพจน์ จันทร์ล้ำ View : -