ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

โครงงาน/งานวิจัย (นักศึกษา) ปีการศึกษา 2559 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)

รายชื่อโครงการนักศึกษา  สาขางานการบัญชี  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปีการศึกษา 2559


ที่

รหัส

ชื่อโครงการ

ผู้จัดทำ

ดาวโหลด

1

5912001

สื่อประกอบการเรียนการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

นายกฤษฎา กองพา
นายนัฐพล สุรินทร์แก้ว
นายคุณกร ช่างจูม

 

2

5912002

 

การสร้างสื่อเว็บไซต์ เรื่อง อารยธรรมท้องถิ่นดินล้านปี ด้วยโปรแกรม BOGGER

นางสาวสายชล ศรีชมชื่น
นางสาวปิยนุช เทพรักษา
นางสาวศริญญา มีนา

 

3

5912003

 

การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง อาเซียนน่ารู้ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Standard

นางปภากร แวงโสธรณ์

 

4

5912004

 

การสร้างสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศโดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash 8

นายศุภมิตร บุญเนาว์
นายปัญญาพร ภูมีคณะ

 

5

5912005

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม AdobeActivate

นายณัฏฐนันทื ถาพุท
นางสาวธาริณี หนองคำแก้ว
นางสาวธิมาพร ปูคะธรรม

 

6

5912006

 

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้านโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word

นางสาวอารญา ผาดจันทรื
นางสาวณัฐติยา ปัญญายิ่ง
นางสาวณัฐพล รักงาน

 

7

5912007

การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Standard

นายสถาพร จันทร์ชมภู
นางสาวปวีณา หอมกุหลาบ
นางสาวชลดา ปัญญายิ่ง

 

8

5912008

 

การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับ เรื่อง ยาเสพติด ด้วยโปรแกรม Microsoftpublisher 2010

นายปริญญา กุลศรีโร
นางสาวธิติมาพร ดังยางหวาย
นางสาวกนกวรรณ ทีดี

 

9

5912009

 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Adobe Captirate

นางสาวอรุณรัตน์ โม้ตา
นางสาวชรินรัตน์ รวยสูงเนิน

 

10

5912010

 

การผลิตสื่อมัลติมิเดียประกอบการเรียนการสอน รายวิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash 8

นางสาวสกุลรัตน์ ขวัญหอม
นางสาวนีรนุช ยวงบัณฑิตย์
นางสาวเข็มทอง โพธิ์สมศรี

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงงาน/งานวิจัย เผยแพร่โดย : สุพจน์ จันทร์ล้ำ View : -