ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

โครงงาน/งานวิจัย (นักศึกษา) ปีการศึกษา 2559 สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)

รายชื่อโครงการนักศึกษา  สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปีการศึกษา 2559


  ที่

รหัส

ชื่อโครงการ

ผู้จัดทำ

ดาวน์โหลด

1

5913001

สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อถ้ำค้างคาว

นางสาวทิวาวาว อินทรตั้ง
นางสาววณิฌา ขำโพธิ

 

2

591002

 

การสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสวนรุกขชาติน้ำผุดทับลาว จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวเบญจมาภรณ์ เสาะสูน
นางสาวปภาวดี โยตา
นางจุฑารัตน์ ขุนทะวาด

 

3

5913003

 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าพักโรงแรมแบรี่ เฮ้าส์รีสอร์ท
ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวลลิตา ขวัญยืน
นาวสาวพวงมาลัย แสนคำเรืองสิทธิ
นางสาวพิสมัย ไชยปัญญา

 

4

5913004

 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมวัดเจดีย์ บ้านนาเขิน หมู่1
ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวจิราพร ชาวเหนือ
นายปฏิภาณ โชคสวัสดิ์
นายภาณุเดช ถือสยม

 

5

5913005

 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจโรงแรมสนองชัยรีสอร์ท ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

นายชาญณรงค์ ชานนตรี
นายศักดิ์พล เพลงสันเทียะ
นายธวัชชัย ไชยเชษฐ์

 

6

5913006

 

การสำรวจความพึงพอใจการเข้าใช้บริการสวนน้ำของโรงแรมแบรี่ เฮ้าส์รีสอร์ท บ้านกำแพง  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

นางสาววิภาพร  คำแผ่น
นางสาวสายพิน  ใสยาศรี
นางสาวศิริลักษณ์  บลศรี

 

7

5913007

การสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการโรงแรมเดอะชีวิน

นางสาวชลธิชา  เอี่ยมสะอาด
นางสาวบุษบา  แสงศรี

 

8

5913008

 

การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าชมวัดเฉลียงทอง หมู่ 2  บ้านเซินเหนือ ตำบลโนนคอม  อำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

นางสาวขวัญฤดี  นิสัยตรง
นางสาวนิภาพร  แต่งชาติ
นางสาวเนตรชนก  พงษ์เสน

 

9

5913009

 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าพักโรมแรมฮักรีสอร์ท  บ้านสมบูรณ์สุข  หมู่ 6 ตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

นายเพื่องวิทย์  วงศ์สวัสดิ์
นายไกรสร  ชาโสรส
นายอดิศักดิ์  ศิริ

 

10

5913010

 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมวัดป่าเรไร  หมู่ 2  บ้านคอนสาร  ตำบลคอนสาร  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวชวัลรัตรน์  ลาภเงิน
นางสาวปิยนุช  สายสุด
นางสาววัชสดา  จอมคำสิงห์

 

11

5913011

 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมวัดป่ากิตติญานุสรณ์  ตำบลสงเปือย  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40150

นางสาวอภิญญา  บุญแก้ว
นางสาวบุษยา  เจียมภูเขียว
นางสาวสุดารัตน์  ประหยัดทรัพย์

 

12

5913012

 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมวัดถ้ำแสงธรรม บ้านผาน้ำเที่ยง ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40220

นางาสวเกศนรินทร์  บัวทิพย์
นางสาวสุภานัน  เตชะศรี
นางสาวธิติญา  ดอนไพรเงิน

 

13

5913013

 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมวัดป่าเขาน้อยปัญญาสงเคราะห์ บ้านเรือ หมู่ 2 ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36110

นางสาวเจนรัตน์  บำรุงเผ่า
นางสาวกุลสตรี  ประทุมกุล
นางสาวเจนจิรา  แสนกุล

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงงาน/งานวิจัย เผยแพร่โดย : สุพจน์ จันทร์ล้ำ View : -