ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

3 มาตรฐาน / 9 ประเด็นการประเมิน

งานประกันคุณภาพ : 3 มาตรฐาน / 9 ประเด็นการประเมิน เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา